Privacy and cookies

Understående vilkår og betingelser er gjeldende for Globeracer®, herunder film, filmmateriale, programvare, inkludert, men ikke begrenset til, Cinematic Cycling™// Workout System™ // Toolbox™ (heretter kalt ”Globeracer®”), levert av Globeracer AS, heretter kalt Leverandør.

Brukslisens

Brukerlisenser som blir gitt ved avtaleinngåelse mellom Kunde og Leverandør er å regne som en enkelt-lisens. Denne gir Kunden rett til å bruke Globeracer® under de vilkår og betingelser som til enhver tid er gjeldende. Såfremt annet ikke er avtalt er bruksretten tildelt herunder begrenset, ikke eksklusiv og kan ikke omsettes.

Gyldig lisens forplikter Leverandør å løpende vedlikeholde Globeracer® for å sikre stabil drift:

  • korrigering av oppdagede feil;
  • modifikasjon utført for å møte endrede krav til programvaren;
  • modifikasjon av programvaren for å øke ytelsen eller vedlikeholdbarheten;
  • modifikasjon av programvaren for å finne og rette skjulte feil før de faktisk slår til.

Kundes rett til å bruke å bruke Globeracer® er avtalefestet og begrenset til det lokalet hvor Globeracer® er installert.

Avtaleperiode

Hvis ikke annet er avtalt skriftlig er avtaleperioden på minimum 12 måneder (gjeldende fra den første hele måneden etter avtaleinngåelse). Deretter er det 3 måneders oppsigelse ved terminering. Ønsker Kunde å avslutte avtalen skal Leverandør varsles om dette skriftlig. Avtalen løper så lenge det ikke foreligger en skriftlig oppsigelse fra Kunde.

Betingelser

Kunde er selv ansvarlig for installasjon av Internett med den linjekapasiteten som er spesifisert av Leverandør. Leverandør er avhengig internettkontakt med klientmaskinen hos Kunde for å kunne utføre nødvendige programvareoppdateringer, drive vedlikehold og distribuere filmer. Oppkoblingen mot Internett skal være permanent. Ved eventuelle fravik fra permanent kontakt mellom klientmaskinen og Internett (utover 3 timer) skal Leverandør varsles om dette. Kunde plikter å melde enhver endring av Kundes IP-adresse.

Kunde er ansvarlig for å påse at Leverandøren har det som er nødvendig for å levere, installere, vedlikeholde og ivareta Globeracer® i henhold til avtale.

Ved å installere Globeracer® samtykker Kunde til å:

  • ikke lisensiere eller låne ut hele eller deler av Globeracer® til tredjepart;
  • ikke kopiere eller duplisere hele eller deler av Globeracer® eller bruke Globeracer® på annen måte enn for ovennevnte formål;
  • ikke endre eller dekompilere hele eller deler av Globeracer®;
  • ikke innlemme hele eller deler av Globeracer® i et annet program;
  • kun bruke Globeracer® til sitt tiltenkte formål, og ikke på ulovlig vis eller med ulovlige hensikter.

Kunde har ikke rett til å overdra sin rett til å bruke Globeracer® til andre.

Dette punktet skal fortsette å gjelde etter denne avtalen er avsluttet uavhengig av grunn.

Eiendomsrettigheter

Kunde erkjenner og vil respektere Leverandørens eksklusive eierskap av alle rettigheter (herunder inkludert men ikke begrenset til varemerke, bruksrett, opphavsrett, designrett) i Globeracer®. Alt av musikk knyttet til systemet eller filmmaterialet i Globeracer® er frikjøpt av Leverandør og er begrenset til det bruk som er regulert av Leverandør.

Dersom avtalen sies opp eller opphører på annen måte skal Leverandør ha rett til å slette Leverandørs innhold som befinner seg på klientmaskinen hos Kunde.

Leverandør forbeholder seg retten til å slette uten forvarsel programvare og/eller innhold på klientmaskinen hos Kunde som ikke er å anse som en del av Globeracer®.

Varemerke eies av Leverandør. Med varemerke menes her ethvert registrert og/eller uregistrert varemerke for Leverandør og ethvert innarbeidet kjennetegn for Globeracer® og Leverandørs varer og tjenester.

Markedsføring

Leverandør har rett til å benytte sine varemerker på produkter som produseres og leveres av Leverandør til Kunde. Kunde har under ingen omstendigheter rett til å fjerne varemerker fra produkter levert av Leverandør.

Kunde har rett til å anvende Leverandørs varemerke i sin markedsføring og kampanjer. Kunde skal orientere Leverandør om utforming av materiell, herunder presentasjon på Internett, video, osv, som skal godkjennes på forhånd av Leverandør.

Dersom Leverandør ønsker å benytte seg av Kundes varemerke(er) i forbindelse med markedsføring av Leverandør og Leverandørs varer og tjenester, skal Leverandør avklare dette skriftlig med Kunde.

Ved bruk av varemerke(r) som nevnt plikter begge parter å opptre på en måte som ikke vil kunne skade Globeracer®, renomme eller selskapet til Leverandør eller Kunde.

Konfidensiell informasjon

I de tilfeller hvor konfidensiell informasjon blir gitt mellom Leverandør og Kunde plikter begge parter hver for seg å holde utvekslet informasjon konfidensiell og ikke videreføre noen form for konfidensiell informasjon og heller ikke benytte slik informasjon til andre formål enn for oppfyllelse av plikter og rettigheter i henhold til den/de avtaler som er inngått mellom Kunde og Leverandør. Begge parter er selv ansvarlig for skriftlig å merke hvilke informasjon som er å regne som konfidensiell, og ha prosedyrer som garanterer konfidensiell informasjon en sikker behandling.

Dette punktet skal fortsette å gjelde etter denne avtalen er avsluttet uavhengig av grunn.

Leverandørs garantier og forpliktelser

Leverandør skal selv eller gjennom andre utbedre feil og mangler på Produktet som er levert av Leverandør så lenge det foreligger en aktiv lisens mellom Kunde og Leverandør. Utbedringen skal skje innen rimelig tid etter at Leverandør mottar feilmelding fra Kunde.

Utbedringer av feil og mangler som skyldes Kundes bruk eller manglende vedlikehold, eller annet forhold som Kunde er ansvarlig for, vil bli fakturert etter Leverandørs vanlige satser for slikt arbeid. Kunde er ansvarlig for brukernes handlinger.

For tredjeparts maskinvare gjelder de garantibestemmelsene som er gitt av de respektive produsentene.

Leverandør skal gi opplæring i bruk av Globeracer® og sertifisere instruktører i samsvar med det som er kontraktsfestet i den/de avtalene som er inngått mellom Kunde og Leverandør.

Leverandør garanterer for at alle lisenser og rettigheter som er nødvendige for å kjøre installasjonen som er installert og anvist fra Leverandør, er Leverandørs ansvar og kostnad.

Ved mangelfull leveranse av nye filmer i henhold til det antallet som er avtalefestet mellom Kunde og Leverandør skal Kunde kompenseres. Omfanget av kompensasjonen og innhold spesifiseres i avtaleverket mellom Kunde og Leverandør.

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil eller mangler ved Globeracer® eller hardware, varer eller tjenester forbundet der med.

Mislighold

Dersom Kunde bruker Globeracer® i strid med gjeldende vilkår og betingelser eller ikke oppfyller det som er avtalefestet mellom Kunde og Leverandør foreligger det mislighold.

Ved vesentlig mislighold har Leverandør rett til å heve avtalen og trekke tilbake Globeracer® med umiddelbar virkning. At Leverandør trekker tilbake Globeracer® innebærer at Kunde taper sin rett til å bruke Globeracer® og innbetalt beløp blir ikke refundert.

Med vesentlig mislighold menes her bruk av hele eller deler av Globeracer® utover det som er avtalefestet, manglende innbetaling av brukerlisens (forfalt med mer enn 14 dager), brudd på Betingelser og bruk av Globeracer® utenfor de stedsbegrensingene som er regulert i avtalen(e).

Personvern

Personlig treningsdata som samles inn og loggføres fra hver enkelt sluttbruker håndteres i henhold til gjeldende lovverk for personopplysninger for hvert enkelt land. Innsamling av treningsdata skal kun begrenses til det omfanget som er nødvendig for å gi hver enkelt bruker av Globeracer® fullt utbytte av systemet.

Overføring av rettigheter

Leverandør har rett til å overdra alt av rettigheter og ansvar til en tredjepart.

Opphør av avtale

Ved hendelser som umuliggjør gjennomføringen av den/de avtaler som er inngått mellom Kunde og Leverandør, og som skyldes force majeure, opphører den/de avtaler som er inngått. Ved force majeure fritas begge parter fra sine forpliktelser.

Tvister

Denne avtalen er regulert av norsk rett.  Brudd på gjeldende vilkår og betingelser for bruk av Produktet reguleres av norsk rett og Kunde og Leverandør er enig i at verneting for tvister som springer ut den/de avtaler som er inngått er Bergen Tingrett.